نمرات خبره2(میدان فردوسی)

-

رديف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

نام دوره

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ آزمون عملي

تاريخ آزمون عملي مجدد

نمره آزمون

كتبي

عملي

1

کامران

تقی پور

عبد الرحمان

0

رایانه مالی

11/11/92

21/12/92

قبول

70

72

2

فرامرز

توکلی

جمشید

5380

"

"

"

"

60

75

3

میلاد

عبداله زاده

محمد باقر

16869

"

"

"

"

70

95

4

مهدی 

مهنه پور

صبیح

1940137942

"

"

"

"

92

92

5

علی

وزیری

پهلوان

45

"

"

"

"

57

83

6

اصغر

گوهری

حبیب

1336

"

"

"

"

62

76

7

محمدسعید

زینلی

نصراله

0017695074

"

5/07/92

13/08/92

21/12/92

50

78

8

مریم

صدیقی

علی

24407

حقوق دستمزد

1/06/92

02/07/92

14/12/92

60

غ

9

حجت اله

هاشم بیگی

صالح

27

Icdl 2

17/08/92

20/12/92

 

75

100

10

محدثه

استاد حاجی

حسن

0082501394

"

"

"

 

52

75

11

مهدیه

بختیاری

علی اصغر

0014372665

"

01/06/92

19/12/92

 

72

100

12

مصطفی

ازغندی

 رمضان

0946759561

نرم افزار اداری

05/07/92

14/08/92

 

72

90

 

مینا سادات سعیدنیا 0014412128 زن سید علی اکبر رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 70
حمیرا الماسی 0051310333 زن غلامحسین حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 71.7949
سمانه سعیدی کناری 4988542696 زن ناصر رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 62.5
زهرا حیدری 0081946538 زن محمد رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 75
معصومه  جمالی 1653003057 زن علی مدد رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 37.5
فاطمه پوررجبی نجف آبادی 0073879819 زن رجبعلی رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 0
نوشین عوبادی 0018904025 زن احمد رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 62.5
گلاره گویری 0112204848 زن پرویز رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 0
ساجده ملکی 0011660708 زن پرویز رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 75
ندا هاشمی 0012089117 زن علی اصغر رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 75
سمانه بدیهه اقدم 0081889331 زن اصلان رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 87.5
نگار کرد 1841920169 زن محمد رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 75
ساناز ملارجبی 0012922897 زن سعید حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 61.5385
لیلا زین الدینی 0012296481 زن ولی اله رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 92.5
زهره ندائی 2649336285 زن عظیم رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 72.5
سمانه کرمعلی 0016038622 زن ولی رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 50
مریم حیدری 0010176713 زن حسین حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 58.9744
نیلوفر قدیری 0015584453 زن محمود رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 72.5
لیلا ساداتی نوش آبادی 0053977998 زن سید محمد رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 52.5
سیده آزیتا موسوی تکلیمی 2659590291 زن سیدالتفات رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 55
صفیه علی قورچی 0072947233 زن حسن رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 77.5
سمانه باقری 0082201005 زن محمدرضا رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 75
وحیده فلاح آرا 5389940237 زن شعبانعلی رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 75
زهره بنده ای 0017610151 زن سلیم رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 80
نسرین عاروان 4219934561 زن کیومرث رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 0
زهره کیلک 0075636999 زن اسماعیل حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 69.2308
زهرا رحیمی کلهرودی 0077974905 زن نورالله برنامه نویس visual-c مقدماتی 0-84/78/1/2/1 1393/02/26 0
مبینا ناظمی فرد 0017168465 زن حسین رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 37.5
عاطفه کریمی 0068962241 زن خلیل کاربر رایانه (کار و دانش) 3-42/24/1/0/3 1393/02/26 52.5
فاطمه عبداله نظری 0070125090 زن احمد رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 87.5
مریم رنجبر 0059103744 زن حسین حسابدار عمومی تکمیلی (کار و دانش) 1-10/15/1/3/1 1393/02/26 58.9744
فاطمه روشن 1129981940 زن مراد امین رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 0
سارا مجرد 2298494193 زن اسدالله رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 0
رومینا لیمودیم 0017569291 زن روبرت رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 57.5
مریم حاجی شریفی 0082414017 زن علیرضا رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 87.5
زهرا امیری 0012307981 زن جان محمد رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 40
منا حاجی نقدی 0083075089 زن رضا حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 82.0513
عاطفه رستم 0370219511 زن محمدحسین رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 45
عاطفه پوراکبر 0082802416 زن رجب رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 40
بهاره  همت خانی 0014245701 زن احمد رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 65
زینب خان محمدی 0081042043 زن اصلان رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 77.5
فاطمه واشقانی فراهانی 0059537442 زن علی اکبر رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 62.5
سارا ده بزرگی 2298221553 زن عبدالرضا رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 72.5
فاطمه لطفی 0015733211 زن عبدالعلی رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 0
ساناز بابائی 0080081142 زن حمید حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) 1-10/15/2/5 1393/02/26 32.5
آرزو آقانصیری 0011908092 زن حسن رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 65
نرجس محمدی فشارکی 1286071941 زن احمد رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 0
فرشته پزشک 0056505884 زن فریدون حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) 1-10/15/2/5 1393/02/26 0
صدف بی باک 0016927389 زن محسن حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 56.4103
سحر سیاوشی 0081070225 زن علیرضا رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 0
محدثه استادحاجی 0082501394 زن حسن رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 0
الهه ریاحی 0063257971 زن مرتضی رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 47.5
کتایون رشید نوروزی 0069602522 زن محمد رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 0
آنژل کلیمه بته سازان 0018305891 زن عیما نوئل کلیمی  رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 85
الهه وفائی 0083841806 زن نوروز علی رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 90
کیهان نصرآبادی 0011082968 زن ابراهیم رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 85
مریم ملایی 0492235570 زن فرخ رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 67.5
یگانه سعیدآبادی 0017661005 زن قاسم رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 57.5
پریسا ثاقب 0017062691 زن ناصرالدین رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 72.5
هما محمدی 0020180454 زن علی طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) 1-66/51/1/3 1393/02/26 42.5
زهرا هرانده 6599966004 زن حسین علی  رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 0
مهدی صدیقی 0017712572 مرد برات طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) 1-66/51/1/3 1393/02/26 0
فاطمه قایدی 0010484620 زن حسین رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 67.5
رویا محمدزاده 0016245131 زن قدرت نقشه کشی معماری (کار و دانش) 0-32/54/1/3 1393/02/26 0
شراره پورانتظام 0016150147 زن محمدرضا حسابدار عمومی مقدماتی (کار و دانش) 1-10/15/2/5 1393/02/26 62.5
سکینه طاوسی 0069586993 زن اسکندر رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 67.5
غزاله میر علی نقی 0014764334 زن عباس طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) 1-66/51/1/3 1393/02/26 32.5
فاطمه آستاربندان 0062796828 زن قاسم رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 55
رویا ذوالفقار 0012836435 زن ناصر رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 57.5
عاطفه موسوی 0080151256 زن میرشکور رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 60
راحله  جلالی 0013134213 زن حبیب اله رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 85
مائده قلی نژاد 0020440057 زن بهروز رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 75
نیلوفر عبدالمحمد 0080029914 زن محمد رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 60
لاله کریمی صحن سرائی 0077661273 زن عسکر علی رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 67.5
هانیه کوشکباغی 0018197711 زن ناصر رایانه کار ICDL درجه1 2513/90 1393/02/26 47.5
سمیه رضایی 0068324774 زن حسن حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 82.0513
هانیه علی قارداشی 0012370347 زن حسن رایانه کار ICDL درجه 2 (کار و دانش) 3-42/15/2/4 1393/02/26 85
الهه سمیاری 0016674456 زن جمشید رایانه کار حسابداری مالی (کار و دانش) 1-10/18/1/5 1393/02/26 0
مائده خسروآبادی 0020309163 زن حسین حسابدار حقوق و دستمزد (کار و دانش) 3-39/34/1/4 1393/02/26 51.2821

راه های ارتباطی

دفتر مركزي : 44244867

ايميل : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

مجتمع های فنی روشنگر و خبره را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

t.me/rokhis1

sapp.ir/rokhis1

eitaa.com/rokhis

instagram.com/rokhis110